Αρχική / Χρήσιμα / Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

1) Τι είναι τα Cookies:

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή σύνολα δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται από Ιστοσελίδες και τα οποία κατά την περιήγησή σας αποστέλλονται και εγκαθίστανται κατά τη χρήση είτε στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή σε οιαδήποτε άλλη κινητή συσκευή (για παράδειγμα tablet, smartphones κ.τ.λ.), χρησιμοποιούνται δε με σκοπό την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και λοιπών πληροφοριών σε προγράμματα περιήγησης.

2) Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης Cookies

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από τον Ν. 3471/2006 (ιδίως άρθρο 4 παράγραφος 5), που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58 ΕΚ (ePrivacy), όπως έχει τροποποιηθεί, που αναμένεται να αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy (ePrivacy Regulation). Δηλώνεται ρητά ότι με την έκδοση εν λόγω Κανονισμού ενδέχεται να επέλθουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Περαιτέρω, δυνάμει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (2016/679) και του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρίλιου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», επιτρέπεται να εγκαταστήσουμε cookies μόνο εφόσον παράσχετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη συγκατάθεσή σας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ως άνω συγκατάθεση λογίζεται ως έγκυρη μόνο ύστερα από ενδελεχή και σαφή ενημέρωση του/ης χρήστη, η οποία αφορά την εγκατάσταση και ιδίως τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία χρήστη, τον σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων.

3) Λειτουργία και είδη Cookies

 1. i) Ανάλογα με το είδος τους, τα Cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής και ούτω καθ’ εξής. Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται κατά την πλοήγησή σας, από μέσα ή εν γένει πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή και από ιστοσελίδες τρίτων και συνεργαζόμενων φορέων. Αναλόγως τα cookies μπορεί να συνιστούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή όχι, μπορεί να καθίστανται τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία ή να εξυπηρετούν εμπορικούς ή/και διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα Cookies βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία και στην ευχερέστερη εκ μέρους σας χρήση του site, στη μέτρηση της επισκεψιμότητας και αποτελεσματικότητας του Ιστοτόπου, την αναβάθμιση του περιεχομένου, της εμφάνισης και της λειτουργίας του Ιστοτόπου, την προσαρμογή στις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών, καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εμφάνισης της Εταιρείας σε Ιστοτόπους τρίτων μερών.

 1. ii) Τα Cookies διακρίνονται αναλόγως σε λειτουργικά, τεχνικά, διαφημιστικά, προβαλλόμενου Ιστοτόπου. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στην εκάστοτε συσκευή και δεν διαγράφονται αυτομάτως, με το κλείσιμο του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης, ενώ τα cookies συνεδρίας (ή cookies περιόδου λειτουργίας) διαγράφονται μόλις ο/η χρήστης κλείσει το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης. Επιπλέον, ως αναγκαία Cookies χαρακτηρίζονται όσα είναι από τεχνική έννοια απαραίτητα για τη σύνδεση στον Ιστότοπο ή για την παροχή της εκάστοτε αιτούμενης υπηρεσίας διαδικτύου, δηλαδή έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο/η χρήστης ή ο/η συνδρομητής/τρια. Τα Cookies προβαλλόμενου Ιστοτόπου εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα και είναι αναγνώσιμα από αυτόν, ενώ εφόσον ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων (λ.χ. Google Analytics, Facebook και ούτω καθεξής), τότε εγκαθίστανται στη συσκευή και δικά τους cookies, καλούμενα ως cookies τρίτων (third party cookies).

iii) Η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης στις προαναφερθείσες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό ενός/μίας εκάστου/ης χρήστη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής του/ης, ύστερα από σαφή και εκτενή ενημέρωσή του/ης, ως αναλύεται κατωτέρω (υπό στοιχείο 3). Από την υποχρέωση συγκατάθεσης, εξαιρούνται τα αναγκαία cookies (όπως περιγράφηκαν ανωτέρω), η εγκατάσταση των οποίων καθίσταται απαραίτητη για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας.

Εφόσον επιλέξετε την αποδοχή των Cookies, ο Ιστότοπος αποθηκεύει τις προτιμήσεις και πληροφορίες του/ης εκάστοτε χρήστη (λ.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα και ούτω καθεξής), προκειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης να μην απαιτείται η εκ νέου εισαγωγή των αυτών στοιχείων. Οι ως άνω πληροφορίες, οι οποίες απομνημονεύονται διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά τούτο δε παύουν να διατηρούνται.

4) Χρησιμοποιούμενα Cookies

 1. i) Τα Cookies αποστέλλονται μέσω του Browser και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη ως ίχνος. Ως εκ τούτου, μέσω της χρήση των Cookies, καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του υπολογιστή χρήσης αλλά όχι και η ταυτοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη. Δηλαδή τα χρησιμοποιούμενα Cookies δεν συλλέγουν Δεδομένα που να ταυτοποιούν τον/ην εκάστοτε χρήστη και δεν αποκτούν πρόσβαση ή γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από την ηλεκτρονική σας συσκευή. Περαιτέρω, τα χρησιμοποιούμενα Cookies και τα εν γένει Δεδομένα κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας.
 2. ii) Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους Cookies:
 • Απαραίτητα
 • Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
 • Απόδοσης
 • Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
 • Διαφήμισης
 • Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές διαφημίσεις και καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.
 • Λειτουργικά
 • Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλων λειτουργιών τρίτων.
 • Στατιστικά
 • Τα cookies στατιστικών χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, την πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.
 • Άλλοι
 • Άλλα μη κατηγοριοποιημένα cookies είναι αυτά που αναλύονται και δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορία ακόμη.

iii) Third Party Cookies

Ο Ιστότοπος μας καθίσταται δυνατόν να συνδέεται με εξωτερικούς παρόχους, δηλαδή διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. Facebook, Google Analytics, Twitter κ.λπ.). Ορισμένοι εξ αυτών των διαδικτυακών τόπων ή ορισμένα εκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εγκαθιστούν Cookies με τη σύνδεση διά σχετικού συνδέσμου ή με την επιλογή διαμοιρασμού περιεχομένου, εφόσον έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του τρίτου αυτού μέρους. Ο Ιστότοπός μας καθόλου δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και αποδοχή των third party cookies και δεν συλλέγει σχετικά στοιχεία, αποκλειστικά δε υπεύθυνα είναι τα τρίτα αυτά μέρη. Στον Ιστότοπό μας αποθηκεύεται απλώς η επιλογή του/ης χρήστη για την ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας. Εφόσον δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των ως άνω Cookies, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την εγκατάσταση αυτή, κατά την οριζόμενη στην Πολιτική του εκάστοτε τρίτου μέρους διαδικασία. Η ως άνω Πολιτική χρήσης καθορίζεται αποκλειστικά από το τρίτο μέρος, εξ ού και το μέρος αυτό φέρει την αποκλειστική νομική ευθύνη για τα εν λόγω third party Cookies.

5) Συγκατάθεση

 1. i) Δηλώνεται ρητά ότι η αποδοχή των Cookies δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπον όρο για την είσοδο και την περιήγηση στον Ιστότοπο. Δίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στον/ην εκάστοτε χρήστη η δυνατότητα να πλοηγηθεί στον Ιστότοπό μας, αποδεχόμενος ή όχι τα Cookies (first ή third party Cookies). Σημειώνεται ότι κατά την αποδοχή των Cookies στον εμφανιζόμενο πίνακα, δίπλα από κάθε Cookie τοποθετείται σύνδεσμος, ο οποίος μεταφέρει, εφόσον επιλεχθεί, τον/ην εκάστοτε χρήστη στην παρούσα Πολιτική, διά της οποίας ενημερώνεται ενδελεχώς για την Πολιτική Cookies, προκειμένου να λάβει προσηκόντως ενημερωμένη απόφαση περί της αποδοχής των Cookies. Η απενεργοποίηση των Cookies και η ενημέρωση περί της δυνατότητας αυτής πραγματοποιείται κατά τον αυτό τρόπο με την ενεργοποίηση.

Ακολούθως παρατίθεται ο Πίνακας Ελέγχου των Cookies:

(Καταγραφή της ονομασίας των Cookies, με πεδία ναι ή όχι).

 1. ii) Η συγκατάθεση καθίσταται δυνατόν να δοθεί μεταξύ άλλων και μέσω των ρυθμίσεων φυλλομετρητή ιστού ή έτερης συναφούς ρυθμίσεως. Τα προγράμματα περιήγησης (Browsers) κατά βάση αποδέχονται αυτομάτως τη χρήση των Cookies, επομένως εφόσον επιθυμείτε να μην αποδεχθείτε τη χρήση των Cookies πρέπει να προβείτε στις ανάλογες ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή της ηλεκτρονικής σας συσκευής και του Browser, με την πλήρη απενεργοποίηση των Cookies. Περαιτέρω είναι δυνατή η ρύθμιση του Browser κατά τρόπον ώστε να εμφανίζεται ερώτηση πριν από τη λήψη κάθε επιμέρους cookie, ώστε κάθε φορά να δίδεται η δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης του κάθε Cookie ξεχωριστά. Εντούτοις, σημειώνεται ότι τυχόν απενεργοποίηση ή μη αποδοχή των Cookies ενδέχεται να περιορίζει ή να μην επιτρέπει τη χρήση ορισμένων εκ των παρεχόμενων υπηρεσιών ή εργαλείων.

6) Διαγραφή

Η διαγραφή αποθηκευμένων Cookies, τόσο συγκεκριμένων όσο και του συνόλου των εγκατεστημένων και αποθηκευμένων Cookies, καθίσταται δυνατή, εφόσον το επιθυμείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ενδέχεται να απαιτείται η συμπλήρωση κάθε φορά των στοιχείων σας κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας.

7) Επικοινωνία με την Εταιρεία

Η Εταιρεία καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απορίας, σε σχέση με την παρούσα Πολιτική ή εν γένει με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν τηρούνται οι οριζόμενες στην παρούσα Πολιτική Προστασίας αρχές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gassiholidays.gr ή μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εγνατία 103, Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη. Οιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρέχουμε στο πλαίσιο της ως άνω επικοινωνίας, σε καμία περίπτωση δεν τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί την παρούσα Πολιτική, ερμηνεύεται δε υπό το πρίσμα της παρούσας.

8) Ισχύς της Πολιτικής Cookies – Τροποποιήσεις

Η Πολιτική αυτή δημοσιεύθηκε από την Εταιρεία στις …/08/2022, ισχύει δε από την δημοσίευση και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιευμένες Πολιτικές, ως και τις προγενέστερες, εφαρμοζόμενες πρακτικές ως προς τα Cookies. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υφιστάμενη Πολιτική, ταυτόχρονα όμως έχει και υποχρέωση γνωστοποίησης των συγκεκριμένων τροποποιήσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα της τροποποίησης στους χρήστες, κατά την περιήγησή τους στον Ιστότοπο.

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, σχετικά με τα Cookies, καθώς και από τυχόν εφαρμοστέες διεθνείς συνθήκες. Εφόσον επέλθουν μεταβολές στα ως άνω κανονιστικά κείμενα, πρόκειται να τροποποιήσουμε -εφόσον παρίσταται προς τούτο ανάγκη- την παρούσα Πολιτική και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, με σκοπό την εναρμόνιση με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιούνται ρητά οι μεταβολές της παρούσας Πολιτικής και κατά τα λοιπά ισχύουν τα ως άνω γραφέντα.