Αρχική / Χρήσιμα / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση του Ιστοτόπου www.gassiholidays.gr της Εταιρείας υπό την επωνυμία «GASSI HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εγνατίας αρ. 103 και έχει άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 0933E6000198901, υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής -χάριν συντομίας- ως «Όροι Χρήσης») που παρατίθενται στη συνέχεια. Για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου απαιτείται η μελέτη, κατανόηση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε εν όλω ή εν μέρει τους Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε όπως σταματήσετε να κάνετε χρήση του περιεχόμενου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Περαιτέρω, οι Όροι Χρήσης συνδέονται άρρηκτα με την «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», η οποία ομοίως παρατίθεται μετά τους Όρους Χρήσης, και συνεπεία τούτου πρέπει να λογίζονται ως ενιαίο σύνολο, κατά την ανάγνωση και την ερμηνεία τους. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε αναφορικά με τα Δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης τους.

Δηλώνεται ρητώς ότι οι υπηρεσίες της Εταιρείας μας απευθύνονται σε άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, εξ ού και κατά την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο/η εκάστοτε Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Επομένως, σε περίπτωση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου και των εν γένει παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών από ανηλίκους/ες, δεν ευθύνεται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη χρήση και λειτουργία του Ιστοτόπου. Ωστόσο δεν εγγυόμαστε την σε κάθε περίπτωση ακώλυτη πρόσβαση όλων των χρηστών στον Ιστότοπό μας. Επίσης, ρητά επιφυλάσσεται υπέρ της Εταιρείας μας το δικαίωμα να αναστέλλει ή να περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασής σας στον Ιστότοπό μας. Ειδικά, η παραβίαση των Όρων Χρήσης, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη, η οποία εκτίθενται κατωτέρω, επιφέρει αμέσως την απώλεια του δικαιώματος χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους Χρήσης:

 Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προβαλλόμενα στον Ιστότοπό της στοιχεία να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένα, ακριβή και ανταποκρινόμενα στις πραγματικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Εν περιπτώσει κατά την οποία, ήθελε προκληθεί οιασδήποτε μορφής ζημία στον/στην χρήστη της Ιστοσελίδας www.gassiholidays.gr συνδεόμενη με τη μη επικαιροποίηση αναρτημένων στον Ιστότοπο πληροφοριών, ουδαμώς ευθύνεται η Εταιρεία «GASSI HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς της.

Ομοίως η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου. Εντούτοις η Εταιρεία δεν εγγυάται την άνευ διακοπών ή/και σφαλμάτων λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας. Ενδεικτικώς αναφέρεται πως η Εταιρεία δεν εγγυάται απολύτως την ασφάλεια του παρόντος Ιστοτόπου ως και των εξυπηρετητών/servers, που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών και των περιεχομένων της παρούσας Ιστοσελίδας, και δη την προστασία από malwares, ιούς ή έτερα συναφή επιζήμια προγράμματα. Εξ ού και ο/η εκάστοτε Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει οιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο για την προστασία του τερματικού του (λ.χ. firewalls, VPN, antivirus), καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του/της στον Ιστότοπό μας.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Εθνικού, Ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου, ως και με το σύνολο των διαλαμβανόμενων στο παρόν όρων προϋποθέσεων. Όλως ενδεικτικώς δηλώνεται ότι οι χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου οφείλουν να απόσχουν από οιαδήποτε ενέργεια ήθελε βλάψει τον παρόντα Ιστότοπο ως και τα συμφέροντα της Εταιρείας «GASSI HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Περαιτέρω ο/η εκάστοτε Χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση του Ιστοτόπου κατά τρόπον που να συνάδει με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να απέχει από οιαδήποτε καταχρηστική, αθέμιτη και εν γένει παράνομη χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Δηλώνεται ρητά ότι η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου υπόκειται σε περιορισμούς, ειδικά ως προς τον τρόπο χρήσης του. Η χρήση του παρόντος επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνο για σκοπούς προσωπικούς, δηλαδή για να κάνει ο/η εκάστοτε υποψήφιος/α πελάτης/πελάτισσα χρήση των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου σε περιπτώσεις, που η χρήση γίνεται για σκοπούς (ενδεικτικά):

– Αντικείμενους στην εγχώρια ή ενωσιακή νομοθεσία ή στις διατάξεις του παρόντος. Ενδεικτικώς αναφέρονται περιπτώσεις απόπειρας ή/και τέλεσης ηλεκτρονικών εγκλημάτων (λ.χ. απάτης), συκοφάντησης και δυσφήμησης φυσικών ή/και νομικών προσώπων κ.ο.κ.

– Παραπλανητικούς ή αντίθετους στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

– Προσπορισμού αθέμιτου οικονομικού οφέλους σε τρίτο μέρος.

– Παραβίασης του απορρήτου ή κακόβουλης επίθεσης προς τον Ιστότοπό μας, προκειμένου να καταστρατηγηθεί η ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τρίτων προσώπων ή επί οιουδήποτε έτερου σκοπού.

– Ως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, εντούτοις δεν συμβιβάζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μας και τους σκοπούς που επιδιώκει με αυτές, ως αναλύθηκαν ανωτέρω.

Όλως ενδεικτικώς αναφέρονται ως περιπτώσεις μη επιτρεπόμενης χρήσης α) η τυχόν εγκατάσταση κωδίκων και εν γένει κακόβουλων αρχείων, προγραμμάτων ή/και λογισμικών, που δύνανται να προξενήσουν βλάβη ή/και ζημία στον Ιστότοπο ή σε τρίτα πρόσωπα, β) η πλαστογράφηση, παραποίηση και εν γένει διαστρέβλωση των αναρτημένων στον Ιστότοπο πληροφοριών ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, επί σκοπού βλάβης της Εταιρείας, παρεμπόδισης της πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο και της διενέργειας των συναλλαγών κ.λπ., γ) οιασδήποτε μορφής αθέμιτη, παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση επί του Ιστοτόπου από τρίτο μέρος, δ) η καθ’ οιονδήποτε τρόπον χρήση του Ιστοτόπου επί σκοπού μη εξουσιοδοτημένης ή μη ζητηθείσας διαφήμισης ή/και επικοινωνίας (spam), ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται και του επιδιωκόμενου σκοπού, ε) οιαδήποτε έτερη αντικείμενη στους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και στην εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία ενέργεια ή/και παράλειψη του/της Χρήστη, ως και οιαδήποτε ενέργεια του/της Χρήστη ήθελε προκαλέσει ζημία στην Εταιρεία, ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο/Η Χρήστης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα ή/και σε τρίτα πρόσωπα λόγω ακατάλληλων ενεργειών του/ης. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του/ης, ο/η τελευταίος/α υποχρεούται να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης. Επιπλέον ρητώς δηλώνεται ότι η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της προς προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της, όλως ενδεικτικώς αναφερομένου του δικαιώματος αποκατάστασης της τυχόν προκληθείσας ζημίας ως και αποζημίωσης, περιλαμβάνουσας κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε προκληθεί.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου (πλην των ρητώς αναγραφόμενων κατωτέρω) συνιστά Διανοητική Ιδιοκτησία της δικαιούχου Εταιρείας, ως ιδιοκτήτριας του Ιστοτόπου www.gassiholidays.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, ως επίσης και από τις αντίστοιχες διατάξεις συναφών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, πλην των ρητώς προβλεπομένων στα ως άνω νομοθετικά κείμενα εξαιρέσεων. Όλως ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι προστατευόμενα στοιχεία: σήματα, ονόματα και επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, λογότυπα και εν γένει οιοδήποτε στοιχείο ήθελε θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Πλην των ανωτέρω, στον Ιστότοπο βρίσκονται αναρτημένα, νομίμως και κατόπιν σχετικής άδειας του εκάστοτε δικαιούχου, προστατευόμενα κατά τις διατάξεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στοιχεία, όλως ενδεικτικών αναφερομένων σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων και ούτω καθεξής. Δηλώνεται ρητώς ότι επί της ανωτέρω ιδιοκτησίας τρίτων μερών ουδέν δικαίωμα αποκτά η Εταιρεία.

Συνεπεία των ανωτέρω, το σύνολο του αναρτημένου στον Ιστότοπο περιεχομένου διατίθεται στους χρήστες αποκλειστικώς και μόνο για προσωπική χρήση, ρητώς απαγορευομένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπον χρήσεως ή αναδιανομής του περιεχομένου, επί οιουδήποτε μέσου, εφαρμογής ή συσκευής, άνευ προγενέστερης έγγραφης άδειας των Διαχειριστών της Εταιρείας υπό την επωνυμία «GASSI HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συν τοις άλλοις εν περιπτώσει χορηγήσεως της ως άνω άδειας, απαγορεύεται απολύτως η τροποποίηση ή η αλλοίωση του περιεχομένου κατά την αναδημοσίευση, ενώ πρέπει να συνοδεύεται από διακριτή και σαφή στην πηγή προέλευσης. Για οιαδήποτε απορία ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης info@gassiholidays.gr

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων/συνεργατών μέσα από συνδέσμους (links). Οι ως άνω σύνδεσμοι τοποθετούνται αποκλειστικώς προς διευκόλυνση των χρηστών του Ιστοτόπου. Οι Ιστότοποι αυτοί δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και δεν υπόκεινται στους αυτούς Όρους Χρήσης, ούτε τηρούν την ίδια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις ίδιες πρακτικές προστασίας και ασφαλείας. Περαιτέρω, δηλώνεται ρητώς ότι η τοποθέτηση των συνδέσμων επ’ ουδενί συνιστά έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων, ούτε των τηρούμενων πρακτικών. Ως εκ τούτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των περιεχομένων στους ως άνω Ιστοτόπους τρίτων πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία ενδεχομένως διατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Ο/Η εκάστοτε Χρήστης μεταβαίνει στους εν λόγω δικτυακούς τόπους με δική του/ης ευθύνη και επομένως η Εταιρεία ουδαμώς ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί αιτιωδώς στον/ην Χρήστη που επισκέφθηκε τυχόν συνδεδεμένο Ιστότοπο, λόγου χάριν παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. Εν περιπτώσει βλάβης του/της Χρήστη κατά την επίσκεψή του/της σε Ιστότοπο τρίτου μέρους, στον οποίο κατευθύνθηκε μέσω υπερσύνδεσης από τον παρόντα Ιστότοπο, αποκλειστικώς υπεύθυνοι καθίστανται ο/η Χρήστης και ο/η δικαιούχος του τρίτου Ιστότοπου, ανά περίπτωση.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος Ιστοτόπου, συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων υπ’ αριθμόν 679/2016 και του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», ως και οιασδήποτε τυχόν έτερης εφαρμοζόμενης διάταξης του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου), επί τη βάσει των τυχόν αιτημάτων ή στο πλαίσιο των συναλλαγών των χρηστών με την Εταιρεία και για την βέλτιστη υποστήριξη και διεκπεραίωση των ανωτέρω αιτημάτων και συναλλαγών. Σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σ.σ. παραπομπή).

Αυτοτέλεια

Οιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί ως άκυρη, παράνομη, μη εφαρμόσιμη ή εν γένει αντίθετη στο ως άνω ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να αναπτύσσει αποτελέσματα στο μέτρο της εν λόγω ακυρότητας, παρανομίας ή μη εφαρμοσιμότητας και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον το κύρος, η νομιμότητα και εν γένει η ισχύς των λοιπών Όρων του παρόντος. Ομοίως εφόσον περισσότεροι όροι κριθούν ως μερικώς ή ολικώς άκυροι, παράνομοι και εν γένει μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα και η νομιμότητα των λοιπών όρων. Οι άκυροι και εν γένει μη εφαρμόσιμοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που προσιδιάζουν κατά το μέτρο του δυνατού το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμόσιμων όρων.

Τροποποιήσεις

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δημοσιεύθηκαν από την Εταιρεία στις 05/09/2022, ισχύει δε από της δημοσιεύσεως και αντικαθιστά άπαντες τους προηγουμένως δημοσιευμένους Όρους Χρήσης, ως και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως τροποποιεί τους υφιστάμενους Όρους, υπέχει ωστόσο υποχρέωση γνωστοποίησης των συγκεκριμένων τροποποιήσεων επί ευλόγου χρονικού διαστήματος στους/ις Χρήστες, με ανάρτησή τους στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου. Εν περιπτώσει συνέχισης της χρήσεως από τον εκάστοτε Χρήστη, μετά την τυχόν κοινολόγησή τους, τεκμαίρεται η αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής Προστασίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, ως και από τυχόν εφαρμοστέες διεθνείς συνθήκες. Εφόσον επέλθουν μεταβολές στα εφαρμοστέα κανονιστικά κείμενα, πρόκειται να τροποποιήσουμε -εφόσον παρίσταται προς τούτο ανάγκη- τους Παρόντες Όρους ως και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, επί σκοπού εναρμόνισης με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο. Εν τοιαύτη περιπτώσει, γνωστοποιούνται ρητώς οι μεταβολές του παρόντος, κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω γραφέντα.

 Τερματισμός-Αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας

Η Εταιρεία δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους/ες χρήστες. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών.

Η πρόσβαση χρηστών στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του/ης Χρήστη ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Δηλώνεται ρητώς ότι οιαδήποτε διαφορά ήθελε ανακύψει από το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, για την επίλυση δε οποιασδήποτε διαφοράς, κατά τόπον αρμόδια καθίστανται τα εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.