Αρχική / Χρήσιμα / Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1. Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «GASSI HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «GASSI HOLIDAYS», με ΑΦΜ 801166718 η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εγνατίας αρ. 103 και έχει άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 09.33.E.60.00.01808.01

2. Πώς λειτουργούμε

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται ως πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών, είτε με τη μορφή διοργάνωσης ημερήσιων ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων -είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία- είτε μέσω πώλησης μεμονωμένων προϊόντων από διαφορετικούς ταξιδιωτικούς συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών-προμηθευτές (κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πακέτα διακοπών/δραστηριοτήτων). Για την αγορά των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού εκ μέρους του/ης Χρήστη του Ιστοτόπου.

Στην περίπτωση πώλησης υπηρεσιών συνεργαζόμενων φορέων, διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία έχει ενδιάμεσο ρόλο στις κρατήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που δεν παρέχονται από εκείνη, για τα οποία και συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση με τους εκάστοτε Προμηθευτές και τους/ις εκδρομείς (βλ. Αποποίηση ευθύνης https://gassiholidays.gr/booking-terms-and-conditions/). Συνεπώς, πριν την ολοκλήρωση της εκάστοτε αγοράς, θα πρέπει να ανατρέχετε αναλυτικά στους αντίστοιχους όρους του κάθε παρόχου, ώστε να είστε ενήμεροι/ες για το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Η εγγραφή στο newsletter της Εταιρείας μας καθώς και η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιούνται δωρεάν και η αγορά οποιασδήποτε παρεχόμενης μέσω του Ιστοτόπου μας υπηρεσίας ή ταξιδιωτικού προϊόντος δεν επιφέρει επιπλέον χρέωση πέραν της αναγραφόμενης στην εκάστοτε περίπτωση.

3. Αποποίηση ευθύνης

Στο μέτρο που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοζόμενη (εθνική, ενωσιακή ή/και διεθνή) νομοθεσία, δεν φέρουμε ευθύνη και δεν εγγυόμαστε για όλα τα κατωτέρω γραφόμενα.

i) Ποιότητα

Η ανάρτηση των πληροφοριών των παρεχόμενων υπηρεσιών των συνεργαζόμενων φορέων δεν συνιστά έγκριση, διαφήμιση ή οποιασδήποτε μορφής πρότασης του συγκεκριμένου περιεχομένου τους. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται το επίπεδο της ποιότητας των ταξιδιωτικών προϊόντων, το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών και την οικεία σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ταξιδιωτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε το περιεχόμενο των υπηρεσιών τρίτων φορέων.

ii) Ακυρώσεις κρατήσεων συνεργαζόμενων φορέων

Στην περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας, εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών. Ανάλογα με το περιεχόμενό της και το χρονικό σημείο της ακύρωσης/ματαίωσης, ενδέχεται να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή τροποποίηση της κράτησής σας. Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της πολιτικής ακύρωσης του φορέα, για την επιστροφή των χρημάτων σας ή τυχόν σχετική αποζημίωσή από οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της ακύρωσης της κράτησή σας.

iii) Διαθεσιμότητα

Η Εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων για την διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες της κράτησής σας δεν αντιστοιχούν με τις συμφωνηθείσες, μπορείτε να ανατρέξετε στους αντίστοιχους όρους του παρόχου υπηρεσιών και να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

iv) Τιμή

Στον Ιστότοπό μας βρίσκονται αναρτημένοι τιμοκατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών (οι οποίοι καθορίζονται από τους συνεργάτες, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται από αυτούς), οι τιμές των οποίων υπολογίζονται κατά την ημέρα που αναρτάται ο αντίστοιχος τιμοκατάλογος με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους ισχύοντες ναύλους και λοιπές χρεώσεις, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων και λοιπούς παράγοντες κόστους. Οι αναρτημένες τιμές ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων, όπως ρητά αναγράφεται στην εκάστοτε προσφορά.

Σε περίπτωση μεταβολής των εν λόγω στοιχείων ή σε περίπτωση αλλαγής της κοστολόγησης από τους συνεργαζόμενους φορείς, η Εταιρεία μας υποχρεούται να προβεί αντίστοιχα σε μεταβολή των αναρτημένων τιμών. Για όσες κρατήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ισχύουσα παραμένει η τιμή που είχε συμφωνηθεί κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. Τυχόν αύξηση του κόστους κρατήσεων πέραν της συμφωνηθείσας τιμής λαμβάνει χώρα με ευθύνη των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνονται δημοτικές/κρατικές χρεώσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται στον οικείο φορέα παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με την εκάστοτε τοπική χρέωση.

v) Ανώμαλη εξέλιξη-Φθορές

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες/παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων είτε σε περίπτωση αποκλεισμού περιοχών εξ αιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, κυβερνητικών μέτρων, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων περιστατικών ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση ατυχήματος, φθοράς/απώλειας προσωπικών αντικειμένων ή αντικειμένων αξίας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον εκάστοτε φορέα παροχής υπηρεσιών.

4. Τρόποι πληρωμής

Ι. Η ολοκλήρωση της κράτησής σας μέσω του δικτυακού τόπου μας προϋποθέτει την επιλογή τρόπου πληρωμής. Οι υποστηριζόμενοι από τον Ιστότοπό μας τρόποι πληρωμής είναι οι ακόλουθοι:

Α) η διά ζώσης πληρωμή απευθείας στον συνεργαζόμενο φορέα κατά την έναρξη της κράτησής σας, εφόσον ο συγκεκριμένος συνεργάτης μας, τον οποίο έχετε επιλέξει, έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διά ζώσης πληρωμής για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία, με τους ειδικότερους όρους τους οποίους έχετε επιλέξει. Στην περίπτωση αυτή εξοφλείτε το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίες τοις μετρητοίς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής υποστηρίζει ο συνεργάτης μας κατά την έναρξη της κράτησής σας,

Β) η διενέργεια πληρωμής μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας και συναφών μέσων πληρωμής, μέσω του Ιστοτόπου μας, η οποία πραγματοποιείται απευθείας προς τον συνεργάτη μας. Η διενέργεια των ηλεκτρονικών πληρωμών πραγματοποιείται μέσω της τράπεζας υπό την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και του ασφαλούς περιβάλλοντος πληρωμής ……, ενώ υποστηρίζονται οι κάρτες Mastercard, Maestro και Visa.

Σημειώνεται ότι -ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει- ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, είτε από τον συνεργάτη μας είτε από το Τραπεζικό Ίδρυμα. Δηλώνεται ρητά ότι εν πάση περιπτώσει πριν την ολοκλήρωση της κράτησης και πριν την κατάρτιση της νομικά δεσμευτικής σύμβασης με συμβαλλόμενους εσάς και τον συνεργάτη μας, θα αναγράφεται το σύνολο του προς πληρωμή ποσού και ανάλυση χρεώσεων.

Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση της επιλογής διά ζώσης πληρωμής, ενδέχεται -αναλόγως με τις επιλογές του συνεργάτη μας- να απαιτηθεί από εσάς η προπληρωμή ορισμένου ποσού ως προκαταβολή, το οποίο αφαιρείται από το ποσό που θα κληθείτε να καταβάλετε διά ζώσης τοις μετρητοίς ή με τη χρήση άλλου μέσου πληρωμής. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη διά ζώσης πληρωμή και απαιτείται η πληρωμή προκαταβολής, αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας, βάσει όσων προαναφέρθηκαν.

Δηλώνουμε ρητά ότι η Εταιρεία δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στον καθορισμό του αντιτίμου για την εκάστοτε παρεχόμενη από τους συνεργάτες μας υπηρεσία, όπως επίσης και στην καταβολή του αντιτίμου. Επομένως σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακύψει ζήτημα αποζημίωσης ή/και επιστροφής χρημάτων (ενδεικτικά λόγω ακύρωσης, πλημμελούς εκπλήρωσης και γενικά ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης κ.λπ.), η Εταιρεία δεν εμπλέκεται και επομένως η διαφορά αυτή διευθετείται υποχρεωτικά μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη, βάσει της εκάστοτε πολιτικής του συνεργάτη μας.

ΙΙ. Από τα προαναφερθέντα εξαιρούνται ρητά οι παρεχόμενες από την Εταιρεία μας εκδρομές, οπότε η πληρωμή γίνεται βάσει των ανωτέρω απευθείας στην Εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή του αντιτίμου γίνεται απευθείας από εσάς προς την Εταιρεία μας, ενώ οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει και η οποία σχετίζεται με την επιστροφή χρημάτων, την καταβολή αποζημίωσης, την καταβολή πρόσθετου αντιτίμου και γενικά με οποιασδήποτε μορφής χρηματική καταβολή διευθετείται αποκλειστικά μεταξύ της Εταιρείας μας και του/ης εκάστοτε πελάτη/ισσα.

Σε περίπτωση που επιλέξετε το σχετικό πεδίο κατά την ολοκλήρωση της κράτησης, ο επιθυμητός από εσάς τρόπος πληρωμής αλλά και τα στοιχεία του μέσου πληρωμής ενδέχεται να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση. Για την ενέργεια αυτή απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία εκφράζεται με την επιλογή του σχετικού πεδίου και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή των συγκεκριμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βλ. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://gassiholidays.gr/gdpr) και Πολιτική Cookies (https://gassiholidays.gr/cookie-policy/).

5. Πολιτική Ακυρώσεων/Επιστροφής χρημάτων

Κατά την πραγματοποίηση ορισμένης κράτησης, απαιτείται η αποδοχή της Πολιτικής Ακυρώσεων/Επιστροφής Χρημάτων του εκάστοτε παρόχου, δηλαδή είτε συνεργάτη μας είτε δική μας, εφόσον πρόκειται για εκδρομή ή/και παροχή που διοργανώνεται από την Εταιρεία μας.

Ι. Εφόσον πρόκειται για κράτηση που αφορά υπηρεσία παρεχόμενη από συνεργάτη μας, παρακαλούμε πριν από την κράτηση να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Ακυρώσεων του συνεργάτη μας, όπως και οποιαδήποτε τυχόν άλλη πολιτική μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη κράτηση. Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφής Χρημάτων, αποδεκτοί τρόποι πληρωμής, προσβασιμότητα σε Άτομα Με Αναπηρία και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με την κράτησή σας ζήτημα) είναι διαθέσιμο τόσο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου συνεργάτη μας, όσο και στον Ιστότοπό μας πριν την ολοκλήρωσή της κράτησής σας. Με την ολοκλήρωση της κράτησης, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τεκμαίρεται η αποδοχή τους. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον ακυρώσετε την κράτηση, η επιστροφή των τυχόν χρημάτων που έχετε καταβάλει, εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση πολιτική του συνεργάτη μας.

ΙΙ. Εφόσον πρόκειται για κράτηση που αφορά υπηρεσία παρεχόμενη από την Εταιρεία μας, παρακαλούμε πριν από την κράτηση να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Ακυρώσεων της Εταιρείας μας, όπως και οποιαδήποτε τυχόν άλλη πολιτική μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη κράτηση. Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφής Χρημάτων, αποδεκτοί τρόποι πληρωμής, προσβασιμότητα σε Άτομα Με Αναπηρία και γενικά οποιοδήποτε σχετικό με την κράτησή σας ζήτημα) είναι διαθέσιμο τόσο στους παρόντες Όρους, όσο και στον Ιστότοπό μας πριν την ολοκλήρωσή της κράτησής σας. Με την ολοκλήρωση της κράτησης, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τεκμαίρεται η αποδοχή τους. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον ακυρώσετε την κράτηση, η επιστροφή των τυχόν χρημάτων που έχετε καταβάλει, γίνεται βάσει της κατωτέρω Πολιτικής Ακυρώσεων/Επιστροφής Χρημάτων:

Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ’ άτομο και σε σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης:

-Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν επιβάλλεται κάποια επιβάρυνση.

-Από 29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 30% της τιμής του ταξιδιού.

-Από 24-19 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 50% της τιμής του ταξιδιού.

-Από 18-15 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατείται το 75% της τιμής του ταξιδιού.

-Από 14 ημέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακρατείται το 100% της τιμής του ταξιδιού.

6. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όλα τα συμβαλλόμενα σε ορισμένη σύμβαση μέρη απαλλάσσονται προσωρινά από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ως «ανωτέρα βία» ορίζεται κάθε τυχηρό, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο ακόμα και υπό συνθήκες άκρας επιμέλειας δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς. Ως γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία, αναφέρονται ενδεικτικά οι πυρκαγιές, οι φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, οι πόλεμοι και οι ένοπλες συγκρούσεις και συρράξεις, οι πανδημίες (ρητώς εξαιρούμενης της Covid-19, όπως αναλύεται παρακάτω), όπως επίσης και κάθε συναφές γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου και της σφαίρας επιρροής των συμβαλλομένων και λόγω του οποίου είναι αδύνατη ή/και παράνομη η εμπρόθεσμη και ορθή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, ολικά ή μερικά.

Λόγω της ήδη γνωστής κατάστασης με την πανδημία της Covid-19, η συγκεκριμένη πανδημία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς δεν συντρέχει η προϋπόθεση του αιφνίδιου, ενώ με την κράτηση μέσω του δικτυακού μας τόπου ο/η χρήστης αναλαμβάνει εν γνώσει του/της και λελογισμένα τον σχετικό κίνδυνο. Η μόνη περίπτωση επιστροφής του τυχόν καταβληθέντος αντιτίμου είναι αυτή κατά την οποία απαγορευτεί, με βάση νομοθετικές ή άλλες συναφείς διατάξεις, η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και εφόσον η μεταφορά σε νέα ημερομηνία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή είναι υπέρμετρα επαχθής. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει ορισμένη παρακράτηση από το καταβληθέν αντίτιμο για την κάλυψη των εξόδων στα οποία έχει προβεί ο συνεργάτης μας ή η Εταιρεία μας για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται από συνεργάτη μας, οποιαδήποτε διαφορά (οικονομική ή σχετική με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας) τυχόν ανακύψει, επιλύεται αποκλειστικά μεταξύ του/της Χρήστη και του συνεργάτη μας.

7. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την κατάρτιση της νομικά δεσμευτικής σας σχέσης με τον συνεργάτη μας ή/και με την Εταιρεία, ζητείται η καταχώριση από εσάς Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-General Data Protection Regulation (υπ’ αριθμόν 679/2016) και του Ν. 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»), οι οποίοι (μαζί με οποιαδήποτε άλλη τυχόν εφαρμοζόμενη διάταξη του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου) τηρούνται και εφαρμόζονται από την Εταιρεία απαρέγκλιτα.

Ι. Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

 Δεδομένα Ταυτότητας, χορηγούμενα κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, κατά την ανάθεση σε εμάς ορισμένης εργασίας, όπως επίσης κατά την ανάθεση σε εμάς ορισμένης εργασίας και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ειδικά ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/ης Χρήστη.

– Δεδομένα επικοινωνίας, χορηγούμενα α) υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση της κράτησή σας, κατά την ανάθεση σε εμάς ορισμένης εργασίας ή και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ειδικά τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), β) προαιρετικά κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενημερωτικών σημειωμάτων (Newsletter).

– Δεδομένα Δημογραφικά, χορηγούμενα κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, κατά την ανάθεση σε εμάς ορισμένης εργασίας ή και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως και κατά την εγγραφή για τη λήψη ενημερωτικών σημειωμάτων, ειδικά: περιοχή διαμονής, ηλικία.

– Δεδομένα Οικονομικά, χορηγούμενα κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας σε ορισμένη εκδήλωση, κατά την πληρωμή και κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού, ειδικά: στοιχεία χρέωσης και τιμολόγησης.

– Δεδομένα Προφίλ, χορηγούμενα κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σε ορισμένη εκδήλωση, κατά την ανάθεση σε εμάς ορισμένης εργασίας ή και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενδεικτικά ιδιότητα, εκδηλώσεις που παρακολουθείτε ή εκφράζετε ενδιαφέρον.

– Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτότητας, λόγου χάριν MAC address, IP address και Cookies (βλ. αναλυτικά κατωτέρω, Πολιτική Cookies (https://gassiholidays.gr/cookie-policy/), συλλεγόμενα κατά την περιήγηση και γενικά κατά την χρήση των υπηρεσιών μας.

ΙΙ. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, βάσει των κάτωθι νόμιμων βάσεων επεξεργασίας:

– Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων (δηλαδή εσείς) είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή και πριν την κατάρτιση σύμβασης προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, κατ’ αίτηση του υποκειμένου των Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται τα ζητούμενα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν μπορούμε να παρέχουμε την απαιτούμενη υπηρεσία, δηλαδή την ολοκλήρωση της κράτησής σας ή την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών,

– Η ελεύθερα δοθείσα συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται,

– Η συμμόρφωση προς τις έννομες (λ.χ. φορολογικές, σχετικές με τη νομοθεσία που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο) υποχρεώσεις της Εταιρείας,

– Η προάσπιση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας. Ενδέχεται κατά περίπτωση να συλλέγονται κατά τη λειτουργία της Εταιρείας μας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, η συλλογή των οποίων θεωρείται ως εύλογα αναμενόμενη και σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται ουσιωδώς τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή/και η ελευθερία σας. Δηλαδή στην περίπτωση που η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την προάσπιση συμφερόντων της Εταιρείας, σταθμίζονται τα δικαιώματά της με το συγκεκριμένο συμφέρον του Υποκειμένου των Δεδομένων.

ΙΙΙ. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να απαιτείται η κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτα μέρη. Ειδικότερα τα απαραίτητα για την κράτηση Δεδομένα σας κοινοποιούνται στους συνεργάτες μας στους οποίους πραγματοποιήσατε την κράτηση, όπως επίσης και ενδεχομένως τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας στους συνεργάτες μας και σε τρίτα μέρη που διεκπεραιώνουν τις πάσης φύσεως πληρωμές.

Παρακαλούμε για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και την προστασία τους, να ανατρέξετε και να διαβάσετε αναλυτικά και προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://gassiholidays.gr/gdpr) και την Πολιτική Cookies (https://gassiholidays.gr/cookie-policy/).

8. Αποκλεισμός/Αναστολή από τον Ιστότοπο

Σε περίπτωση που η συμπεριφορά και οι ενέργειές σας αντίκεινται στους παρόντες Όρους, τους Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας (https://gassiholidays.gr/terms-and-conditions/) και στην εθνική, ενωσιακή ή/και διεθνή νομοθεσία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή/και να αναστείλει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, αποκλείοντας οριστικά ή αναστέλλοντας την ισχύ των κωδικών πρόσβασής σας. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και κρατήσεις τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει, εφόσον η συμπεριφορά σας αντίκειται στα προαναφερθέντα κείμενα ή στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (λ.χ. ηλεκτρονική απάτη κ.λπ.). Σε περίπτωση που η κράτηση που ακυρώθηκε αφορά εκδρομή ή άλλη δραστηριότητα που διοργανώνεται από την Εταιρεία μας, τότε το αντίτιμό της δεν επιστρέφεται, ενώ σε περίπτωση που αφορά κατάλυμα, ενοικίαση αυτοκινήτου ή δραστηριότητα που παρέχεται από συνεργάτη μας, η επιστροφή του αντιτίμου εξαρτάται από την πολιτική που εφαρμόζει ο ίδιος.

Στις περιπτώσεις αναστολής/αποκλεισμού του λογαριασμού σας ή ακύρωσης κρατήσεών σας, η Εταιρεία μας θα σας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους λάβαμε αυτά τα μέτρα, εκτός αν η γνωστοποίηση αυτή αντιβαίνει στην ισχύουσα εθνική, ενωσιακή ή/και διεθνή νομοθεσία, στις παραγγελίες ή/και εντολές των πάσης φύσεων αρχών (λ.χ. αστυνομικών και γενικώς διωκτικών) κ.ο.κ.

Εφόσον θεωρείτε ότι εσφαλμένα έχουμε προβεί σε αναστολή/απαγόρευση χρήσης του λογαριασμού σας ή/και ακύρωση κρατήσεων και επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση/υποβολή σχολίων ή παραπόνων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας quality@gassiholidays.gr

9. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου (πλην των ρητά αναγραφόμενων κατωτέρω) συνιστά Διανοητική Ιδιοκτησία της δικαιούχου Εταιρείας, ως ιδιοκτήτριας του Ιστοτόπου www.gassiholidays.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, ως επίσης και από τις αντίστοιχες διατάξεις συναφών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, πλην των ρητώς προβλεπομένων στα ως άνω νομοθετικά κείμενα εξαιρέσεων. Όλως ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι προστατευόμενα στοιχεία: σήματα, ονόματα και επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, λογότυπα και εν γένει οιοδήποτε στοιχείο ήθελε θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Πλην των ανωτέρω, στον Ιστότοπο βρίσκονται αναρτημένα, νομίμως και κατόπιν σχετικής άδειας του εκάστοτε δικαιούχου, προστατευόμενα κατά τις διατάξεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στοιχεία ανήκοντα σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, όλως ενδεικτικών αναφερομένων σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών και ούτω καθεξής. Δηλώνεται ρητώς ότι επί της ανωτέρω ιδιοκτησίας τρίτων μερών ουδέν δικαίωμα αποκτά η Εταιρεία.

Συνεπεία των ανωτέρω, το σύνολο του αναρτημένου στον Ιστότοπο περιεχομένου διατίθεται στους χρήστες αποκλειστικώς και μόνο για προσωπική χρήση, ρητώς απαγορευομένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπον χρήσεως ή αναδιανομής του περιεχομένου, επί οιουδήποτε μέσου, εφαρμογής ή συσκευής, άνευ προγενέστερης έγγραφης άδειας των Διαχειριστών της Εταιρείας υπό την επωνυμία GASSI HOLIDAYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συν τοις άλλοις εν περιπτώσει χορηγήσεως της ως άνω άδειας, απαγορεύεται απολύτως η τροποποίηση ή η αλλοίωση του περιεχομένου κατά την αναδημοσίευση, ενώ πρέπει να συνοδεύεται από διακριτή και σαφή στην πηγή προέλευσης. Για οιαδήποτε απορία ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης quality@gassiholidays.gr, εξηγώντας μας τους λόγους και θέτοντας υπ’ όψιν μας τα απαραίτητα κατά την κρίση σας στοιχεία, για την τεκμηρίωση του αιτήματός σας.

10. Ενάσκηση δικαιωμάτων – Ρήτρα περί μη παραίτησης

Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση οιουδήποτε δικαιώματος, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν σημαίνει άνευ ετέρου παραίτησή τους από το εν λόγω δικαίωμα. Επίσης η παραίτηση από παραβίαση, αθέτηση υποχρέωσης, δικαίωμα, επανορθωτικό μέτρο ή διάταξη του παρόντος δεν συνιστά μόνιμη παραίτηση, ούτε λογίζεται ως παραίτηση από οιαδήποτε άλλη παραβίαση, αθέτηση υποχρέωσης, δικαίωμα, επανορθωτικό μέτρο ή διάταξη, είτε παρόμοιας είτε διαφορετικής φύσεως.

11. Αυτοτέλεια

Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ήθελε κριθεί ως άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη δεν αναπτύσσει αποτελέσματα στο μέτρο της εν λόγω ακυρότητας, παρανομίας ή μη εφαρμοσιμότητας, χωρίς να θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον το κύρος, η νομιμότητα και εν γένει η ισχύς των λοιπών Όρων του παρόντος. Ομοίως εφόσον περισσότεροι όροι κριθούν ως μερικώς ή ολικώς άκυροι, παράνομοι και εν γένει μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα και η νομιμότητα των λοιπών όρων. Οι άκυροι και εν γένει μη εφαρμόσιμοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που προσιδιάζουν κατά το μέτρο του δυνατού το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμόσιμων όρων.

12. Επιδόσεις εγγράφων

Επιδόσεις εγγράφων, εξωδίκων δηλώσεων ή δικογράφων για απορρέοντα από το παρόν ζητήματα ή διαφορές, νόμιμα και παραδεκτά πραγματοποιούνται στην αρχικώς αναφερόμενη έδρα της Εταιρείας. Επιδόσεις που πραγματοποιούνται σε άλλη διεύθυνση λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως άκυρες.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Δηλώνεται ρητά ότι οποιαδήποτε διαφορά ήθελε ανακύψει από το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, για την επίλυση δε οποιασδήποτε διαφοράς, κατά τόπον αρμόδια καθίστανται για την επίλυση της διαφοράς τα εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1. Ειδικοί Όροι Κράτησης Καταλυμάτων

Οι περιλαμβανόμενοι στην παρούσα κατηγορία (υπό τον τίτλο «Ειδικοί Όροι Κράτησης Καταλυμάτων») όροι εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κρατήσεων δωματίων ξενοδοχείων, βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερισμάτων, δωματίων και πάσης φύσεως καταλυμάτων και εν γένει στη μίσθωση καταλυμάτων, που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού μας τόπου.

1) Η επιλογή του πεδίου «Ολοκλήρωση κράτησης» συνιστά νομικά δεσμευτική ενέργεια, δηλαδή με την ολοκλήρωση της κράτησης λογίζεται ως καταρτισμένη η εκάστοτε σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του συνεργάτη μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ολοκλήρωση της κράτησης επιφέρει νομικές συνέπειες και είναι νομικά δεσμευτική, γίνεται δε να υπαναχωρήσετε από την εν λόγω σύμβαση ανάλογα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

2) Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα σύμβαση καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του/ης Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας, επομένως οι παρόντες Όροι διέπουν τη διαδικασία της κράτησης. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στη μεταξύ σας συμβατική σχέση, αντιθέτως παρέχουμε απλώς το ψηφιακό μέσο για τη διενέργεια της κράτησης και συνεπώς υπηρεσίες διαμεσολάβησης, προκειμένου να διευκολύνουμε τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του/της Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας. Συνακόλουθα, η Εταιρεία μας δεν πληρώνεται σε καμία περίπτωση απευθείας από τον/ην Χρήστη της πλατφόρμας, ούτε θα σας ζητηθεί ποτέ κάποιο αντίτιμο για τη χρήση του Ιστοτόπου.

3) Δηλώνεται ρητά ότι στον Ιστότοπό μας εμφανίζονται μόνο καταλύματα συνεργατών μας και όχι το σύνολο των διαθέσιμων καταλυμάτων.

4) Επιπλέον τα οριζόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο «Αποποίηση Ευθύνης» ισχύουν απόλυτα στις κρατήσεις καταλυμάτων. Ειδικώς η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αναρτώμενα στον Ιστότοπό μας στοιχεία (π.χ. την τιμή και τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων), καθώς αυτά παρέχονται από τους συνεργάτες μας και με αποκλειστική ευθύνη των συνεργατών μας. Ομοίως η Εταιρεία μας δεν εγγυάται και ούτε διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών ή την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ σας συμβατικής σχέσης. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά και προσεκτικά το πεδίο «Αποποίηση Ευθύνης» https://gassiholidays.gr/booking-terms-and-conditions/).

5) Επιπλέον η τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε συνεργάτη μας, καθορίζεται αποκλειστικώς από τον ίδιο και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται η Εταιρεία μας τόσο στον καθορισμό της (π.χ. θέσπιση υποχρέωσης εγγύησης κατά τη διαμονή σας στο συγκεκριμένο κατάλυμα), όσο και στη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Ομοίως, οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής, η Πολιτική Ακυρώσεων/Επιστροφής Χρημάτων αλλά και η Πολιτική Ζημιών (εφόσον ο συνεργάτης μας έχει θεσπίσει τέτοια) και γενικά τυχόν ειδικοί όροι καθορίζονται αποκλειστικά από τον συνεργάτη μας και επομένως πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης, παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

6) Όλοι/ες οι Χρήστες υποχρεούνται, πριν την ολοκλήρωση της κράτησής τους και την κατάρτιση της νομικά δεσμευτικής συμβατικής σχέσης, να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους όσο και τυχόν ειδικούς όρους που έχει θεσπίσει ο συγκεκριμένος συνεργάτης μας και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Επιπλέον οφείλετε να συμπεριφέρεστε καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να εκπληρώνετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις με βάση την αρχή της καλής πίστης (λ.χ. να μην προκαλείτε φθορές στο κατάλυμα κ.λπ.).

7) Τυχόν απώλεια ή φθορά επί των πραγμάτων σας, η οποία συμβαίνει εντός του καταλύματος κατά τον χρόνο της κράτησής σας, διευθετείται αποκλειστικά με τον αρμόδιο συνεργάτη μας, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής και των συγκεκριμένων περιστάσεων (λ.χ. αν έφερε υπαιτιότητα για την απώλεια/φθορά ο χρήστης ή/και ο συνεργάτης μας, για τι είδους φθορά/απώλεια πρόκειται κ.ο.κ.).

8) Κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, θα σας ζητηθούν ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της κράτησης και την κατάρτιση της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, διαβιβάζουμε τα Δεδομένα που καταχωρήσατε στον συνεργάτη μας, αποκλειστικά για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της σύμβασής σας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας.

9) Ο/Η Χρήστης, κατά την καταχώρηση των στοιχείων του/ης, υπέχει υποχρέωση να δηλώνει τα αληθή και ακριβή του/ης στοιχεία, σε περίπτωση δε παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης ο εκάστοτε συνεργάτης μας δύναται -κατά την κρίση του- να ακυρώσει την κράτηση, ενώ η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού του/ης συγκεκριμένου Χρήστη ή/και να ακυρώσει η ίδια την κράτηση κατά την οποία καταχωρήθηκαν ανακριβή ή/και ψευδή στοιχεία.

10) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται παράλληλα και οι γενικώς ισχύοντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» (βλ. ανωτέρω).

2. Ειδικοί Όροι Μίσθωσης Οχημάτων

Οι περιλαμβανόμενοι στην παρούσα κατηγορία (υπό τον τίτλο «Ειδικοί Όροι Μίσθωσης Οχημάτων») όροι εφαρμόζονται στις περιπτώσεις μίσθωσης αυτοκινήτων, μηχανών και γενικά μίσθωσης οχημάτων, που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού μας τόπου.

1) Η επιλογή του πεδίου «Ολοκλήρωση κράτησης» συνιστά νομικά δεσμευτική ενέργεια, δηλαδή με την ολοκλήρωση της κράτησης λογίζεται ως καταρτισμένη η εκάστοτε σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του συνεργάτη μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ολοκλήρωση της κράτησης επιφέρει νομικές συνέπειες και είναι νομικά δεσμευτική, γίνεται δε να υπαναχωρήσετε από την εν λόγω σύμβαση ανάλογα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρων και προϋποθέσεων.

2) Σημειώνεται ότι η σύμβαση μίσθωσης οχήματος καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του/ης Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας, επομένως οι παρόντες Όροι διέπουν τη διαδικασία της κράτησης. Πριν την παραλαβή του μισθωμένου οχήματος, ενδέχεται ο συνεργάτης μας να σας ζητήσει να υπογράψετε Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Οχήματος, το οποίο διέπει τη μισθωτική σχέση. Σημειώνεται ότι -πριν την ολοκλήρωση της κράτησης- θα έχετε λάβει γνώση των βασικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη έννομη σχέση μέσω του δικτυακού μας τόπου (λ.χ. τιμή, Πολιτική Ακύρωσης/Επιστροφής Χρημάτων κ.λπ.). Η Εταιρεία μας δεν εμπλέκεται στη διαμόρφωση των συμβατικών όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Οχήματος και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των όρων και την ομαλή εξέλιξη της συμβατικής σας σχέσης. Ενδεικτικά, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, η Εταιρεία μας δεν εμπλέκεται σε τυχόν αποζημίωση και αποκατάσταση των φθορών και η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται αποκλειστικά μεταξύ του/της Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας.

3) Η Εταιρεία μας δεν συμβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταξύ σας καταρτισθείσα συμβατική σχέση, αντιθέτως παρέχουμε απλώς το ψηφιακό μέσο για τη διενέργεια της κράτησης και συνεπώς υπηρεσίες διαμεσολάβησης, προκειμένου να διευκολύνουμε τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του/της Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας. Συνακόλουθα, η Εταιρεία μας δεν πληρώνεται σε καμία περίπτωση απευθείας από τον χρήστη της πλατφόρμας, ούτε θα σας ζητηθεί ποτέ κάποιο αντίτιμο για τη χρήση του Ιστοτόπου.

4) Δηλώνεται ρητώς ότι στον Ιστότοπό μας εμφανίζονται μόνο Εταιρείες Μίσθωσης Οχημάτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε και όχι το σύνολο των Εταιρειών και των διαθέσιμων οχημάτων.

5) Επιπλέον τα οριζόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο «Αποποίηση Ευθύνης» ισχύουν απολύτως στις κρατήσεις οχημάτων. Ειδικώς η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αναρτώμενα στον Ιστότοπό μας στοιχεία (λόγου χάριν την τιμή και τη διαθεσιμότητα των υπό μίσθωση οχημάτων), καθώς αυτά παρέχονται από τους συνεργάτες μας και με αποκλειστική ευθύνη των συνεργατών μας. Ομοίως η Εταιρεία μας δεν εγγυάται και ούτε διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά και προσεκτικά το πεδίο «Αποποίηση Ευθύνης» (https://gassiholidays.gr/booking-terms-and-conditions/).

6) Επιπλέον η τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε συνεργάτη μας, καθορίζεται αποκλειστικώς από τον ίδιο και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται η Εταιρεία μας τόσο στον καθορισμό της (λόγου χάριν θέσπιση υποχρέωσης εγγύησης κατά τη μίσθωση του συγκεκριμένου οχήματος), όσο και στη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Ομοίως οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής, η Πολιτική Ακυρώσεων/Επιστροφής Χρημάτων αλλά και η Πολιτική Ζημιών (εφόσον ο συνεργάτης μας έχει θεσπίσει τέτοια) και εν γένει τυχόν ειδικοί όροι καθορίζονται αποκλειστικά από τον συνεργάτη μας, εξ ού και πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης, παρακαλείσθε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

7) Όλοι/ες οι Χρήστες υποχρεούνται πριν την ολοκλήρωση της κράτησής τους και της κατάρτισης της νομικά δεσμευτικής συμβατικής σχέσης, να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους όσο και τυχόν ειδικούς όρους που έχει θεσπίσει ο συγκεκριμένος συνεργάτης μας και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πριν την ολοκλήρωση της κράτησης, ενώ ενδέχεται να περιλαμβάνονται και στο προς υπογραφή μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη μας Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Οχήματος. Επιπλέον οφείλετε να συμπεριφέρεστε καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να εκπληρώνετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις με βάση την αρχή της καλής πίστης (λ.χ. να μην προκαλείτε φθορές στο μισθωμένο όχημα κ.λπ.).

8) Κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, θα σας ζητηθούν ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της κράτησης και την κατάρτιση της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, διαβιβάζουμε τα Δεδομένα που καταχωρήσατε στον συνεργάτη μας, αποκλειστικά για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της σύμβασής σας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας.

9) Ο/Η Χρήστης, κατά την καταχώρηση των στοιχείων του/ης, υπέχει υποχρέωση να δηλώνει τα αληθή και ακριβή του/της στοιχεία και να φέρει τις κατά νόμον απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα Δίπλωμα Οδήγησης σε ισχύ, συγκεκριμένη ηλικία κ.λπ., όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις έχουν τεθεί από τον συνεργάτη μας ή/και τον νόμο και οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς τον πελάτη πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης ο εκάστοτε συνεργάτης μας δύναται -κατά την κρίση του- να ακυρώσει την κράτηση, ενώ η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού του/ης συγκεκριμένου/ης Χρήστη ή/και να ακυρώσει η ίδια την κράτηση κατά την οποία καταχωρήθηκαν ανακριβή ή/και ψευδή στοιχεία.

10) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται παράλληλα και οι γενικώς ισχύοντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» (βλ. ανωτέρω).

3. Ειδικοί Όροι Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τους συνεργάτες μας

Οι περιλαμβανόμενοι στην παρούσα κατηγορία (υπό τον τίτλο «Ειδικοί Όροι Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τους συνεργάτες μας») όροι εφαρμόζονται αποκλειστικά στις κρατήσεις Ημερήσιων Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τους συνεργάτες μας και οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού μας τόπου. Οι Ημερήσιες Δραστηριότητες μπορεί να αφορούν ξεναγήσεις (με ή χωρίς μεταφορά με οχήματα της Εταιρείας μας ή/και συνεργατών μας), walking tours, εκδρομές με ελεύθερο πρόγραμμα (με μεταφορά με οχήματα της Εταιρείας μας ή/και συνεργατών μας) και οποιαδήποτε δραστηριότητα διοργανώνεται από συνεργάτες μας και έχει χρονική διάρκεια μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Δηλώνεται ότι για τη διευκόλυνση και τη διασφάλιση της πλήρους και ενδελεχούς ενημέρωσής σας, θα αναγράφεται ρητά πριν την ολοκλήρωση της κράτησής σας, που αφορά σε ημερήσια εκδρομή, αν η συγκεκριμένη εκδρομή διοργανώνεται από την Εταιρεία μας ή από κάποιον συνεργάτη μας και επομένως αν εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι (υπό στοιχείο Α) σε συνδυασμό με τους περιλαμβανόμενους στο παρόν πεδίο «Ειδικούς Όρους Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων Διοργανωτή Συνεργάτη μας» (υπό στοιχείο Β.3) ή οι «Ειδικοί Όροι Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων με Διοργανωτή την Εταιρεία μας» (υπό στοιχείο Β.4).

Επιπλέον σημειώνεται ότι οι παρούσες δραστηριότητες έχουν χρονική διάρκεια κάτω των είκοσι τεσσάρων (24 ωρών), περιλαμβάνουν μόνο τη μεταφορά των επιβατών ή/και η ξενάγηση -εφόσον στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη υπηρεσία- ή την περιήγηση σε αξιοθέατα (ανάλογα τη δραστηριότητα) ενώ σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση. Επομένως δεν τυγχάνει εφαρμογής για τις συγκεκριμένες εκδρομές το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018 [υπό τον τίτλο «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (EE L 326/11.12/2015)»].

1) Η επιλογή του πεδίου «Ολοκλήρωση κράτησης» συνιστά νομικά δεσμευτική ενέργεια, δηλαδή με την ολοκλήρωση της κράτησης λογίζεται ως καταρτισμένη η εκάστοτε σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του συνεργάτη μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ολοκλήρωση της κράτησης επιφέρει νομικές συνέπειες και είναι νομικά δεσμευτική, γίνεται δε να υπαναχωρήσετε από την εν λόγω σύμβαση ανάλογα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

2) Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα σύμβαση καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του/ης Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας, επομένως οι παρόντες Όροι διέπουν τη διαδικασία της κράτησης. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στη μεταξύ σας συμβατική σχέση, αντιθέτως παρέχουμε απλώς το ψηφιακό μέσο για τη διενέργεια της κράτησης και συνεπώς υπηρεσίες διαμεσολάβησης, προκειμένου να διευκολύνουμε τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του/της Χρήστη και του εκάστοτε συνεργάτη μας. Συνακόλουθα, η Εταιρεία μας δεν πληρώνεται σε καμία περίπτωση απευθείας από τον/ην Χρήστη της πλατφόρμας, ούτε θα σας ζητηθεί ποτέ κάποιο αντίτιμο για τη χρήση του Ιστοτόπου.

3) Δηλώνεται ρητά ότι στον Ιστότοπό μας εμφανίζονται μόνο ημερήσιες δραστηριότητες που διοργανώνονται από συνεργάτες μας και όχι το σύνολο των διαθέσιμων ημερήσιων δραστηριότητες.

4) Επιπλέον τα οριζόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο «Αποποίηση Ευθύνης» (υπό στοιχείο Α.3) ισχύουν απόλυτα στις κρατήσεις Ημερήσιων Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τους συνεργάτες μας. Ειδικώς η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αναρτώμενα στον Ιστότοπό μας στοιχεία (π.χ. την τιμή και το πρόγραμμα της ημερήσιας δραστηριότητας), καθώς αυτά παρέχονται από τους συνεργάτες μας και με αποκλειστική ευθύνη των συνεργατών μας. Ομοίως η Εταιρεία μας δεν εγγυάται και ούτε διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών ή την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ σας συμβατικής σχέσης. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά και προσεκτικά το πεδίο «Αποποίηση Ευθύνης» (υπό στοιχείο Α.3) (https://gassiholidays.gr/booking-terms-and-conditions/).

5) Επιπλέον η τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε συνεργάτη μας, καθορίζεται αποκλειστικώς από τον ίδιο και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται η Εταιρεία μας τόσο στον καθορισμό της, όσο και στη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Ομοίως, οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής, η Πολιτική Ακυρώσεων/Επιστροφής Χρημάτων αλλά και η Πολιτική Ζημιών (εφόσον ο συνεργάτης μας έχει θεσπίσει τέτοια) και γενικά τυχόν ειδικοί όροι καθορίζονται αποκλειστικά από τον συνεργάτη μας και επομένως πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης, παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

6) Συνομολογείται ρητώς ότι -εφόσον ορίζεται ρητά στα στοιχεία της συγκεκριμένης δραστηριότητας- ενδέχεται ο συγκεκριμένος συνεργάτης μας να έχει ορίσει απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για τη διενέργεια των ημερήσιων δραστηριοτήτων που διοργανώνει ο ίδιος. Εφόσον ο συνεργάτης μας έχει ορίσει απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό συμμετοχών και εφόσον ο αριθμός αυτός δεν έχει συμπληρωθεί πριν από ορισμένο από τον συνεργάτη μας χρονικό διάστημα, ο συνεργάτης μας δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ακύρωση της δραστηριότητας με επιστροφή του αντιτίμου για όσους επιθυμούν, μεταφορά της εκδρομής σε άλλη ημερομηνία κ.λπ.), ανάλογα την πολιτική που έχει ορίσει. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο σχετικό πεδίο πριν την ολοκλήρωση της κράτησής σας.

7) Όλοι/ες οι Χρήστες υποχρεούνται, πριν την ολοκλήρωση της κράτησής τους και την κατάρτιση της νομικά δεσμευτικής συμβατικής σχέσης, να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους (υπό στοιχείο Α και υπό στοιχείο Β.3) όσο και τυχόν ειδικούς όρους που έχει θεσπίσει ο συγκεκριμένος συνεργάτης μας για τη συγκεκριμένη ημερήσια δραστηριότητα και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Επιπλέον οφείλετε να συμπεριφέρεστε καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να εκπληρώνετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις με βάση την αρχή της καλής (λ.χ. να μην προκαλείτε φθορές στο μέσο μεταφοράς κ.λπ.).

8) Τυχόν απώλεια ή φθορά επί των πραγμάτων σας, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης Ημερήσιας Δραστηριότητας, διευθετείται αποκλειστικά με τον αρμόδιο συνεργάτη μας, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής και των συγκεκριμένων περιστάσεων (λ.χ. αν έφερε υπαιτιότητα για την απώλεια/φθορά ο χρήστης ή/και ο συνεργάτης μας, για τι είδους φθορά/απώλεια πρόκειται κ.ο.κ.).

9) Κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, θα σας ζητηθούν ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της κράτησης και την κατάρτιση της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, διαβιβάζουμε τα Δεδομένα που καταχωρήσατε στον συνεργάτη μας, αποκλειστικά για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της σύμβασής σας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας.

10) Ο/Η Χρήστης, κατά την καταχώρηση των στοιχείων του/ης, υπέχει υποχρέωση να δηλώνει τα αληθή και ακριβή του/ης στοιχεία, σε περίπτωση δε παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης ο εκάστοτε συνεργάτης μας δύναται -κατά την κρίση του- να ακυρώσει την κράτηση, ενώ η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού του/ης συγκεκριμένου Χρήστη ή/και να ακυρώσει η ίδια την κράτηση κατά την οποία καταχωρήθηκαν ανακριβή ή/και ψευδή στοιχεία.

11) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται παράλληλα και οι γενικώς ισχύοντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» (βλ. ανωτέρω).

4. Ειδικοί Όροι Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων με διοργανωτή την Εταιρεία μας

Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται αποκλειστικά στις κρατήσεις Ημερήσιων Δραστηριοτήτων που διοργανώνει η Εταιρεία μας και οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού μας τόπου. Οι Ημερήσιες Δραστηριότητες μπορεί να αφορούν ξεναγήσεις (με ή χωρίς μεταφορά με οχήματα της Εταιρείας μας ή/και συνεργατών μας), walking tours, εκδρομές με ελεύθερο πρόγραμμα (με μεταφορά με οχήματα της Εταιρείας μας ή/και συνεργατών μας) και οποιαδήποτε δραστηριότητα διοργανώνεται από την Εταιρεία μας και έχει χρονική διάρκεια μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων (υπό στοιχείο Α) και των συγκεκριμένων Ειδικών Όρων (υπό στοιχείο Β.4) και εφόσον η κράτηση αφορά ημερήσια δραστηριότητα που διοργανώνει η Εταιρεία μας, συνομολογείται ότι υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι προβλέψεις του παρόντος πεδίου (υπό στοιχείο Β.4). Οι εκδρομές που διοργανώνονται από την Εταιρεία μας υπόκεινται αποκλειστικά στους παρόντες Ειδικούς Όρους (υπό στοιχείο Β.4), τυχόν δε εφαρμογή των Γενικών Όρων (υπό στοιχείο Α) είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν έρχονται σε σύγκρουση με τους παρόντες Ειδικούς Όρους (υπό στοιχείο Β.4).

Δηλώνεται ότι για τη διευκόλυνση και τη διασφάλιση της πλήρους και ενδελεχούς ενημέρωσής σας, θα αναγράφεται ρητά πριν την ολοκλήρωση της κράτησής σας, που αφορά σε ημερήσια εκδρομή, αν η συγκεκριμένη εκδρομή διοργανώνεται από την Εταιρεία μας ή από κάποιον συνεργάτη μας και επομένως αν εφαρμόζονται οι περιλαμβανόμενοι στο παρόν πεδίο Όροι («Ειδικοί Όροι Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων με Διοργανωτή την Εταιρεία μας», υπό στοιχείο Β.4) είτε οι Γενικοί Όροι (υπό στοιχείο Α) σε συνδυασμό με τους «Ειδικούς Όρους Κράτησης Ημερήσιων Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τους συνεργάτες μας» (υπό στοιχείο Β.3).

Επιπλέον σημειώνεται ότι οι παρούσες δραστηριότητες έχουν χρονική διάρκεια κάτω των είκοσι τεσσάρων (24 ωρών), περιλαμβάνουν μόνο τη μεταφορά των επιβατών ή/και η ξενάγηση -εφόσον στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη υπηρεσία- ή την περιήγηση σε αξιοθέατα (ανάλογα τη δραστηριότητα), ενώ σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση. Επομένως δεν τυγχάνει εφαρμογής για τις συγκεκριμένες εκδρομές το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018 [υπό τον τίτλο «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (EE L 326/11.12/2015)»].

1) Η επιλογή του πεδίου «Ολοκλήρωση κράτησης» συνιστά νομικά δεσμευτική ενέργεια, δηλαδή με την ολοκλήρωση της κράτησης λογίζεται ως καταρτισμένη η εκάστοτε σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ολοκλήρωση της κράτησης επιφέρει νομικές συνέπειες και είναι νομικά δεσμευτική, γίνεται δε να υπαναχωρήσετε από την εν λόγω σύμβαση βάσει των εκάστοτε ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων.

2) Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα σύμβαση καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας μας επομένως οι παρόντες Όροι διέπουν τη διαδικασία της κράτησης και την εκτέλεση της Σύμβασης

3) Η Εταιρεία μας, ως διοργανώτρια των συγκεκριμένων ημερήσιων δραστηριοτήτων, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ομαλή εξέλιξη της συμβατικής σχέσης.

4) Το αντίτιμο της κράτησης μπορεί να εξοφληθεί για τις ημερήσιες δραστηριότητες που διοργανώνει η Εταιρεία μας ως ακολούθως:

Α) με διά ζώσης πληρωμή κατά την έναρξη της κράτησής σας. Στην περίπτωση αυτή εξοφλείτε το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίες τοις μετρητοίς κατά την έναρξη της εκδρομής,

Β) με τη διενέργεια πληρωμής μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας και συναφών μέσων πληρωμής. Η διενέργεια των ηλεκτρονικών πληρωμών πραγματοποιείται μέσω της τράπεζας υπό την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και του ασφαλούς περιβάλλοντος πληρωμής Eurobank, ενώ υποστηρίζονται οι κάρτες Mastercard, Maestro και Visa.

Επιπλέον, στην περίπτωση της επιλογής διά ζώσης πληρωμής, απαιτείται από εσάς η προπληρωμή ορισμένου ποσού ως προκαταβολή, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της συμμετοχής στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και το οποίο αφαιρείται από το ποσό που θα κληθείτε να καταβάλετε διά ζώσης τοις μετρητοίς. Η προκαταβολή καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας, βάσει όσων προαναφέρθηκαν.

5) Παρακαλούμε πριν από την κράτηση να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Ακυρώσεων της Εταιρείας μας, όπως και οποιαδήποτε τυχόν άλλη πολιτική μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη κράτηση. Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών (λόγου χάριν Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφής Χρημάτων, αποδεκτοί τρόποι πληρωμής, προσβασιμότητα σε Άτομα Με Αναπηρία και εν γένει οποιοδήποτε σχετικό με την κράτησή σας ζήτημα) είναι διαθέσιμο τόσο στους παρόντες Όρους (εφόσον αφορά γενικό ζήτημα), όσο και στον Ιστότοπό μας πριν την ολοκλήρωσή της κράτησής σας (εφόσον πρόκειται για ειδικό ζήτημα όπως η προσβασιμότητα σε Άτομα Με Αναπηρία κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση της κράτησης, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τεκμαίρεται η αποδοχή τους. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον ακυρώσετε την κράτηση, η επιστροφή των τυχόν χρημάτων που έχετε καταβάλει, γίνεται βάσει της κατωτέρω Πολιτικής Ακυρώσεων/Επιστροφής Χρημάτων:

Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ’ άτομο και σε σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης:

Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση.

Από 29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 30% της τιμής του ταξιδιού. Από 24-19 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού.

Από 18-15 ημέρες παρακράτηση 75% της τιμής του ταξιδιού.

Από 14 ημέρες και μέχρι την αναχώρηση, 100% της τιμής του ταξιδιού.

6) Συνομολογείται ρητώς ότι -εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα στοιχεία της συγκεκριμένης ημερήσιας δραστηριότητας- ορίζεται απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διενέργεια των εκδρομών που διοργανώνει η Εταιρεία μας, ο οποίος ανέρχεται στα δεκαπέντε (15) άτομα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, επιστρέφοντας παράλληλα το τυχόν καταβληθέν από τους συμμετέχοντες αντίτιμο με την ίδια μέθοδο που είχε καταβληθεί η συμμετοχή τους (λ.χ. τραπεζικά ή τοις μετρητοίς), είτε να την προγραμματίσει εκ νέου για άλλη ημερομηνία, οπότε σε αυτήν την περίπτωση οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε νέα ημερομηνία οπότε μεταφέρεται απλώς η κράτησή τους ή αν επιθυμούν την επιστροφή του αντιτίμου που τυχόν έχουν καταβάλλει με την ίδια μέθοδο που είχαν επιλέξει κατά την καταβολή από αυτούς.

7) Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα σε ορισμένη Ημερήσια Δραστηριότητα διακόψει τη συμμετοχή του και αποχωρήσει με δική του απόφαση ή για οποιονδήποτε λόγο που δεν ανάγεται σε ευθύνη ή/και υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση επιστροφή του κόστους συμμετοχής ή οποιασδήποτε μορφή αποκατάσταση ή/και αποζημίωση. Επιπλέον συνομολογείται ότι στην προαναφερθείσα περίπτωση ο/η συμμετέχων/ουσα δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας μας (λ.χ. για μεταφορά της συμμετοχής του/της σε άλλη ημερομηνία), ενώ οποιαδήποτε τυχόν έξοδα προκύψουν (λ.χ. επιστροφής, μετακίνησης και γενικά μεταφοράς) βαρύνουν αποκλειστικά τον/την ίδιο/α. Ομοίως, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο/η εκάστοτε συμμετέχων/ουσα δεν συμμετέχει στην Ημερήσια Δραστηριότητα από δική του υπαιτιότητα ή/και ευθύνη.

8) Δηλώνεται ρητά ότι για τις εκδρομές που διοργανώνει η Εταιρεία μας, η αναγραφόμενη πριν την ολοκλήρωση της κράτησής σας τιμή είναι η τελική και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

9) Όλοι/ες οι Χρήστες υποχρεούνται πριν την ολοκλήρωση της κράτησής τους και της κατάρτισης της νομικά δεσμευτικής συμβατικής σχέσης, να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους όσο και τυχόν ειδικούς όρους που υφίστανται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Επιπλέον οφείλετε να συμπεριφέρεστε καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να εκπληρώνετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις με βάση την αρχή της καλής πίστης (λ.χ. να μην προκαλείτε φθορές στο μέσο μεταφοράς κ.λπ.).

10) Κατά την ολοκλήρωση της κράτησής σας, θα σας ζητηθούν ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της κράτησης και την κατάρτιση της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης της ημερήσιας δραστηριότητας που διοργανώνει η Εταιρεία μας, διατηρούμε τα Δεδομένα που καταχωρήσατε, αποκλειστικά επί σκοπού διεκπεραίωσης της σύμβασής σας, και σε αυτήν την περίπτωση δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτα μη εμπλεκόμενη στη συγκεκριμένη σύμβαση μέρη, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας.

11) Η Εταιρεία μας ρητώς συνομολογείται ότι δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά επί των πραγμάτων σας, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημερήσιας δραστηριότητας, καθώς τα προσωπικά σας αντικείμενα τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη σας. Η μόνη περίπτωση αποζημίωσης του συμμετέχοντα είναι αν η φθορά ή/και απώλεια προκλήθηκε από εργαζόμενο της εταιρείας μας, και εφόσον εξεταστούν οι συγκεκριμένες περιστάσεις (λ.χ. αν έφερε υπαιτιότητα για την απώλεια/φθορά ο χρήστης ή/και ο εργαζόμενός μας, για τι είδους φθορά/απώλεια πρόκειται κ.ο.κ.), οπότε το τυχόν καταβαλλόμενο ποσό συμφωνείται μεταξύ της Εταιρείας μας και του συμμετέχοντα.

12) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όλα τα συμβαλλόμενα σε ορισμένη σύμβαση μέρη απαλλάσσονται προσωρινά από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ως «ανωτέρα βία» ορίζεται κάθε τυχηρό, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο ακόμα και υπό συνθήκες άκρας επιμέλειας δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς. Ως γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία, αναφέρονται ενδεικτικά οι πυρκαγιές, οι φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, οι πόλεμοι και οι ένοπλες συγκρούσεις και συρράξεις, οι πανδημίες (ρητώς εξαιρούμενης της Covid-19, όπως αναλύεται παρακάτω), όπως επίσης και κάθε συναφές γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου και της σφαίρας επιρροής των συμβαλλομένων και λόγω του οποίου είναι αδύνατη ή/και παράνομη η εμπρόθεσμη και ορθή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, ολικά ή μερικά.

Λόγω της ήδη γνωστής κατάστασης με την πανδημία της Covid-19, η συγκεκριμένη πανδημία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς δεν συντρέχει η προϋπόθεση του αιφνίδιου, ενώ με την κράτηση μέσω του δικτυακού μας τόπου ο/η χρήστης αναλαμβάνει εν γνώσει του/της και λελογισμένα τον σχετικό κίνδυνο. Η μόνη περίπτωση επιστροφής του τυχόν καταβληθέντος αντιτίμου είναι αυτή κατά την οποία απαγορευτεί, με βάση νομοθετικές ή άλλες συναφείς διατάξεις, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης Ημερήσιας Δραστηριότητας και εφόσον η μεταφορά σε νέα ημερομηνία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή είναι υπέρμετρα επαχθής. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει ορισμένη παρακράτηση από το καταβληθέν αντίτιμο για την κάλυψη των εξόδων στα οποία έχει προβεί η Εταιρεία μας για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

13) Ο/η Χρήστης, κατά την καταχώρηση των στοιχείων του/ης, υπέχει υποχρέωση να δηλώνει τα αληθή και ακριβή του/ης στοιχεία, σε περίπτωση δε παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης, η Εταιρεία μας δύναται -κατά την κρίση της- να ακυρώσει την κράτηση, κατά την οποία καταχωρήθηκαν ανακριβή ή/και ψευδή στοιχεία, ενώ η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού του/ης συγκεκριμένου/ης Χρήστη.

14) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται παράλληλα και οι γενικώς ισχύοντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» (υπό στοιχείο Α), εφόσον δεν αντίκεινται στους παρόντες Ειδικούς Όρους (υπό στοιχείο Β.4), δηλαδή οι Γενικοί Όροι εφαρμόζονται είτε παράλληλα με τους Ειδικούς Όρους (εφόσον δεν συγκρούονται) είτε και μόνοι τους, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στους παρόντες Ειδικούς Όρους (υπό στοιχείο Β.4).